Hyundai Creta

+7 (495) 266-01-82.

, . , .
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active + Winter (CTW5D261FDD088) 984900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active (CTW5D261FDD087) 959900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active (CTW5D261FDD087) 959900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active (CTW5D261FDD087) 959900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active (CTW5D261FDD087) 959900
Creta Hyundai Creta 2 , 149 .., 6, 2WD, 5., Travel + Advanced (CTW52G61FDD144) 1204900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel + Advanced (CTW5D261FDD143) 1144900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel + Advanced (CTW5D2617DD143) 1150350
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel + Advanced (CTW5D2617DD143) 1158500
Creta Hyundai Creta 2 , 149 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW52G61GDD138) 1229900
Creta Hyundai Creta 2 , 149 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW52G61GDD138) 1234900
Creta Hyundai Creta 2 , 149 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW52G61GDD138) 1234900
Creta Hyundai Creta 2 , 149 .., 6, 2WD, 5., Travel (CTW52G61FDD138) 1253800
Creta Hyundai Creta 2 , 149 .., 6, 2WD, 5., Travel (CTW52G61FDD138) 1154900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW5D261GDD137) 1174900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW5D261GDD137) 1277650
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW5D261GDD137) 1296700
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel (CTW5D261FDD137) 1217900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel (CTW5D261FDD137) 1094900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel (CTW5D2617DD137) 1109050
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel (CTW5D2617DD137) 1141800
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D2618DD142) 1079900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Comfort (CTW5D2617DD142) 999900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Comfort (CTW5D2617DD142) 999900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active + Winter + Light (CTW5D2617DD099) 1036550
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active + Winter + Light (CTW5D2617DD099) 1072630
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1206900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1195400
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1225950
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1238750
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1226300
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1223450
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1200850
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1200850
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1129900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Comfort (CTW5D261FDD142) 1127900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Comfort (CTW5D261FDD142) 1049900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Comfort (CTW5D261FDD142) 1049900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Comfort (CTW5D261FDD142) 1049900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Comfort (CTW5D261FDD142) 1130650
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Comfort (CTW5D261FDD142) 1049900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active + Winter (CTW5D2617DD088) 1001950
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Active+Winter (CTW5D2618DD088) 1094850
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Active+Winter (CTW5D2618DD088) 1104150
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Active+Winter (CTW5D2618DD088) 1082700
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Active+Winter (CTW5D2618DD088) 1104150
Creta Hyundai Creta 2 , 149 .., 6, 4WD, 5., Travel + Advanced + Style (CTW52G61GGG013) 1402550
Creta Hyundai Creta 2 , 149 .., 6, 2WD, 5., Travel + Advanced (CTW52G61FDD144) 1204900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel + Advanced (CTW5D261FDD143) 1269600
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel + Advanced (CTW5D2617DD143) 1183150
Creta Hyundai Creta 2 , 149 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW52G61GDD138) 1234900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW5D261GDD137) 1273300
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW5D261GDD137) 1174900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel (CTW5D261FDD137) 1184750
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel (CTW5D2617DD137) 1126300
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Comfort (CTW5D2617DD142) 1079900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active (CTW5D2617DD087) 904900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1227300
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1265600
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1266600
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Comfort (CTW5D261FDD142) 1049900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Comfort (CTW5D261FDD142) 1049900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active + Winter (CTW5D2617DD088) 1044900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active+Winter+Light (CTW5D261FDD099) 1084900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active+Winter+Light (CTW5D261FDD099) 1117050
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Active+Winter+Light (CTW5D2618DD099) 1138200
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Active (CTW5D2618DD087) 1077200
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Active (CTW5D2618DD087) 1074450
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Active (CTW5D2618DD087) 1098500
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active (CTW5D261FDD087) 954900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active (CTW5D261FDD087) 954900
Creta Hyundai Creta 2 , 149 .., 6, 4WD, 5., Travel + Advanced (CTW52G61GDD144) 1279900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel + Advanced (CTW5D2617DD143) 1182500
Creta Hyundai Creta 2 , 149 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW52G61GDD138) 1324000
Creta Hyundai Creta 2 , 149 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW52G61GDD138) 1320300
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW5D261GDD137) 1241300
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW5D261GDD137) 1275300
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW5D261GDD137) 1174900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW5D261GDD137) 1261000
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Travel (CTW5D261GDD137) 1259900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel (CTW5D261FDD137) 1089900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel (CTW5D261FDD137) 1180200
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Travel (CTW5D2617DD137) 1127000
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D2618DD142) 1164500
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D2618DD142) 1152500
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D2618DD142) 1151900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active + Winter + Light (CTW5D2617DD099) 1044100
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active + Winter + Light (CTW5D2617DD099) 1036000
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1217500
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1129900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1218100
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1200200
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1192900
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1234000
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Comfort (CTW5D261GDD142) 1224100
Creta Hyundai Creta 1,6 , 123 .., 6, 2WD, 5., Active + Winter (CTW5D2617DD088) 1012500
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Active+Winter+Light (CTW5D2618DD099) 1117100
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Active+Winter+Light (CTW5D2618DD099) 1122100
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Active+Winter+Light (CTW5D2618DD099) 1117000
Creta Hyundai Creta 1,6 , 121 .., 6, 4WD, 5., Active (CTW5D2618DD087) 989900

+7 (495) 266-01-82 .

+7 (495) 266-01-82

:
.-c. 9-00 21-00, c. 9-00 20-00